TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Pro Karhusaari ry, prokarhusaariry@gmail.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
prokarhusaariry@gmail.com

3. Rekisterin nimi
Pro Karhusaari ry, jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä käytetään Pro Karhusaari ry:n jäsentietojen ylläpitoon, säilytykseen ja tiedon jakamiseen yhdistyksen jäsenille. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n mukaisesti. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: jäsenen nimi ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite) sekä tiedot jäsenmaksun suorittamisesta. Tiedot säilytetään jäsenyyden ajan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. Tietoja kertyy lisäksi rekisterinpitäjän omassa toiminnassa jäsensuhteen aikana.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirto
Tietoja ei luovuteta muille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsittelee luottamuksellisesti vain yhdistyksen hallituksen varsinaiset jäsenet.

9. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa tai poistaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Pyyntö tietojen tarkastamisesta tai poistamisesta tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen prokarhusaariry@gmail.com

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tiedon korjaamisesta tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen prokarhusaariry@gmail.com

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.