YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi on Pro Karhusaari ry.

2 § Yhdistyksen kotipaikka on Espoon kaupunki.

3 § Yhdistyksen tarkoituksena on säilyttää kulttuurihistoriallisesti merkittävän Karhusaaren maa-alueen ja rakennusten voimassa oleva suojelukaava. Karhusaari on ainoa ehjä maatilakokonaisuus Espoossa, joka käsittää menetettyjen viljelyalueiden myötä puutarhan ja maatilarakennukset. Alue on myös virkistysalueeksi kaavoitettu. Yhdistys toivoo alueen pysyvän julkishallinnollisessa (ei yksityisessä tai kaupallisessa) omistuksessa. Yhdistys edistää rakennusten kunnostamista sekä kulttuurihistoriallisesti merkittävään kohteeseen soveltuvaa kaavan huomioon ottavaa toimintaa, ottaen huomioon rakennusten rakenteelliset rajoitukset (esim. päärakennuksen kantavuusrajoitukset). Yhdistys pyrkii edistämään Karhusaaren ainutlaatuiselle alueelle kaikille avointa, osallistavaa ja saavutettavaa toimintaa, erityisesti ulkoalueille. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä tilaisuuksia ja tapahtumia. Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja ja voi hakea ja vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi harjoittaa sellaista ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena. Yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Se voi myös harjoittaa kahvila- ja anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä ja toimeenpanna varainkeräyksiä.

4 § Yhdistyksessä on varsinaisia jäseniä ja kannattajajäseniä. Varsinaisena jäsenenä voi olla yksityinen henkilö tai yhteisö. Kullakin yhteisöllä on vain yksi virallinen edustaja. Kannatusjäsenenä voi olla yksityinen henkilö, yhteisö tai säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja haluaa tukea yhdistystä. Varsinainen jäsen suorittaa vuosittain yhdistykselle vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun ja kannattajajäsen vuosimaksun. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä vuonna.

5 § Yhdistyksen hallituksen muodostaa puheenjohtaja ja 4-8 muuta jäsentä. Syyskokous valitsee puheenjohtajan ja hallituksen muut jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että jäsenistä puolet kerrallaan on erovuoroisia, aluksi arvan mukaan, sitten vuoroittain. Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan ja joko keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta taloudenhoitajan, sihteerin sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on paikalla. Mikäli äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallitus kokoontuu tarvittaessa.

6 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai taloudenhoitaja yksin tai hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

7 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on jätettävä toiminnantarkastajille tilikauden päättymistä seuraavan helmikuun loppuun mennessä. Toiminnantarkastajien on jätettävä tarkastuskertomuksensa hallitukselle kahden viikon kuluessa tilinpäätöksen luovuttamisesta.

8 § Yhdistyksen kevätkokous on pidettävä viimeistään tilikautta seuraavan huhtikuun loppuun mennessä. Yhdistyksen syyskokous on pidettävä marraskuun loppuun mennessä. Kokouskutsut on toimitettava kullekin jäsenelle 14 päivää ennen kokousta tavallisessa postissa tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
Yhdistyksen kevätkokouksen tehtävänä on: 1. käsitellä edellisen tilikauden tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastuskertomus 2. päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 3. käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat. Yhdistyksen syyskokouksen tehtävänä on: 1. hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle 2. valita hallituksen puheenjohtaja 3. päättää hallituksen muiden jäsenten lukumäärä seuraavalle kalenterivuodelle 4. valita hallituksen muut jäsenet 5. valita yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt 6. käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9 § Sääntömuutokset vaativat yhdistyksen kokouksen hyväksymisen 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

10 § Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Purkamisen jälkeen yhdistyksen varat luovutetaan Karhusaaren alueen omistajalle (Espoon kaupunki) käytettäväksi Karhusaaren alueen hyväksi. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi on sen varat käytettävä samalla tavalla.